Aktuálne: Magistrát zverejnil návrh VZN o dočasnom parkovaní

23 máj 2019

Magistrát na svojej úradnej tabuli zverejnil návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní. Nariadenie je možné pripomienkovať 10 dní  od jeho zverejnenia. Návrh VZN nájdete na: https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0D3GAX%231&RecordId=2516 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu VZN v dňoch od 22.05.2019 do 31. 5. 2019:

1. elektronicky cez formulár na pripomienkovanie VZN

2. elektronickou poštou na adrese parkovanie@bratislava.sk

3. písomne na adrese: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie mestskej mobility, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

4. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na magistráte, na oddelení mestskej mobility magistrátu.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.