Dôvodom je havarijný stav brehu jazera

24 február 2020

Havarijný stav brehu jazera dlhodobo ohrozuje účelovú komunikáciu a má zásadný vplyv aj na nestabilitu vozovky. Táto skutočnosť vychádza na základe záverov znaleckého posudku, ktorý dala mestská časť Bratislava – Vajnory vypracovať na posúdenie v septembri 2019 za účelom posúdenia reálneho stavu a príčin porúch vozovky v presne určenom 30 m úseku pozemnej komunikácie vedenej okolo jazera vo Vajnoroch. Zo znaleckého posudku vyplýva, že cesta vykazuje viaceré vážne nedostatky, ako sú plošné deformácie vozovky a pod. Z dôvodu bezpečnosti a ohrozenia sa preto mestská časť BA – Vajnory rozhodla daný úseku dočasne uzavrieť. S týmto krokom bolo zároveň nutné vypracovať dočasné platné dopravné obmedzenie, ktoré tak zamedzí motorovým vozidlám týmto úsekom prechádzať.

Dočasná dopravná uzávera pri brehu Vajnorského jazera

Mestská časť si z dôvodu havarijného stavu brehu jazera, ktorý dlhodobo ohrozuje priľahlú účelovú komunikáciu,  nechala vypracovať návrh použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pre Vajnorské jazerá. O danej skutočnosti rovnako medzičasom informoval obyvateľov jazier aj koncom minulého roka starosta Vajnor, Michal Vlček. Začiatkom roka počas opätovného stretnutia s obyvateľmi jazier, starosta opäť zdôraznil, že breh a jeho stav dlhodobo ohrozuje bezpečnosť a je preto potrebné, aby mestská časť pristúpila k zásadným opatreniam. Tie by mali dočasne eliminovať akékoľvek možnosti rizika v rámci ohrozenia bezpečnosti a zároveň nutnosti daný úsek vozovky pri brehu jazier uzavrieť.

Firmu Kamex a.s., mestská časť vyzvala na sanáciu brehu

O nutnosti sanácie brehu informovala mestská časť Ba – Vajnory firmu Kamex, a.s., ktorá ako vlastník pozemku bola vyzvaná, aby urýchlene zabezpečila svah v lokalite Vajnorských jazier, z dôvodu pravdepodobného zosuvu a následného poškodenia priľahlej komunikácie, prípadne iných nehnuteľností. Z vyjadrenia firmy Kamex, a.s., vyplýva, že vzhľadom ku skutočnosti, že je firma v likvidácii a v zmysle zákona sú likvidátori oprávnení vykonávať iba činnosť smerujúcu k likvidácii spoločnosti, pod takúto činnosť nespadá sanácia svahu. Zároveň ponúkla mestskej časti predmetný pozemok na predaj. Predajná cena pozemku, ktorú firma Kamex a.s. ponúkla mestskej časti však prevyšovala akékoľvek finančné možnosti na odpredaj. Mestská časť sa aj napriek skutočnostiam z hľadiska bezpečnosti rozhodla pristúpiť  k dočasnej uzávere daného úseku a tiež k zmene organizácie dopravy. Následne bude potrebné breh stabilizovať špeciálnym zakladaním, previesť geologický prieskum a určiť charakter pomerov v celom profile brehu a hĺbky vody.

 

Čo teda MČ BA – Vajnory vo veci havarijného stavu brehu doposiaľ podnikla?

  • Dala vypracovať znalecký posudok  vo veci určenia príčin vzniku porúch na 30m dlhom úseku cesty vedenej okolo Vajnorského jazera (september 2019)
  • Vyzvala listom vlastníka pozemku, firmu Kamex, a.s., na sanáciu svahu (september 2019)
  • Stretnutie starostu Vajnor s obyvateľmi jazier a nehnuteľností a ich informovanosť o danej skutočnosti. Občania zároveň žiadali MČ vyriešiť koreňový systém a poškodenú cestu v danom úseku (november 2019)
  • MČ dala úsek cesty opraviť (december 2019)

  • MČ dostala návrh použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
  • Opätovné stretnutie starostu Vajnor s obyvateľmi jazier a informovanie o uzavretí úseku a dočasnej uzávery

Pozrite si tiež mapku prostredníctvom linku aj s popisom:

http://arcg.is/T8nr1

(ďakujeme spoločnosti ArcGeo za grafické spracovanie)

Vysvetlenie starostu Vajnor, Michala Vlčeka k situácii na jazerách vo videu

Mestská časť Bratislava – Vajnory sa týmto ospravedlňuje všetkým obyvateľom za dočasné obmedzenie v danom úseku.

Dočasné dopravné obmedzenie je platné od 26.02.2020, až do odvolania.

Za pochopenie vopred ďakujeme!