Postoj vedenia mesta a mestských častí k sadzbám dane z nehnuteľností

5 december 2019

Zástupcovia bratislavských mestských častí a Hlavného mesta SR Bratislavy skonštatovali, že rozpočtová situácia samospráv je pre budúci rok veľmi zlá. Len súbor piatich už prijatých zákonov a rozhodnutí exekutívy - obedy zadarmo, povinné zvyšovanie miezd vo verejnej správe o 10 %, povinné preplácanie rekreačných preukazov, povinné stavebné úpravy a kontrola detských ihrísk a zimná údržba stoviek kilometrov chodníkov na území mesta, spôsobí podľa našich odhadov zvýšené výdavky hlavného mesta a jeho mestských častí spolu o takmer 30 miliónov eur. K tomu je potrebné pre budúci rok pripočítať aj výdavky na organizáciu volieb, ktoré štát nepokrýva v plnej výškenáklady vyplývajúce z povinnosti tvorby registra stavieb i registra adries. Rovnako aj v októbri schválená prodeveloperská novela zákona o poplatku za rozvoj môže pripraviť mesto a mestské časti o ďalšie milióny eur. O nesystémovom fungovaní samospráv zo strany štátu svedči aj to, mestským častiam dodnes nepokrýva ani celé náklady na fungovanie preneseného výkonu štátnej správy (napr. fungovanie stavebných úradov dotujú mestské časti spolu státisícmi eur). Naopak, rozpočtované daňové príjmy pre mesto a mestské časti vzrastú len nepatrne, ba dokonca hrozí, že z dôvodu spomalenia hospodárskeho rastu nevzrastú vôbec. 

Rozhodnutie zvýšiť sadzby dane z nehnuteľností, ako jedného z významných rozpočtových zdrojov, na ktoré majú samosprávu bezprostredný vplyv, už na jeseň signalizovali desiatky samospráv z celej krajiny. Tento zámer avizovala aj Únia miest Slovenska. Niektoré krajské mesta už dnes majú zverejnené všeobecne záväzné nariadenia s výrazným nárastom miestnych daní a poplatkov. Bratislava sa tak ocitá v nezvyčajnej situácii, keď napriek tomu, že je najväčším slovenským mestom s najvyššou trhovou hodnotou nehnuteľností, jej sadzby dane z nehnuteľností by boli v porovnaní s ostatnými krajskými mestami najnižšie.

Návrh na zvýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti v priemere, ktorý predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva, je spoločným návrhom mesta a mestských častí. Nie je to návrh populárny a nikomu zo starostov, poslancov ani primátorovi určite neprinesie politické body. Naopak, takýto návrh patrí medzi najťažšie, ktoré môžu volení zástupcovia samosprávy svojim obyvateľom oznámiť. 

Zvýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti v priemere o 50% prinesie mestu 12 mi. eur a bratislavským mestským častiam rovnako 12. mil eur. Je to suma, bez ktorej by sme neboli schopní pripraviť vyrovnané rozpočty tak, aby garantovali súčasných rozsah a kvalitu poskytovaných služieb hlavne v oblasti starostlivosti, školstva a verejnej dopravy, ktoré tvoria najvyššie položky v rozpočtoch všetkých samospráv.