Pozvánka na výstavu prihlasených návrhov na Športovú halu

26 október 2016

 

Po vyhodnotení verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže „Športová hala Bratislava - Vajnory“, prihlásené súťažné návrhy si môžete prezrieť v DK Vajnory  Pod lipami 2. Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy predložených dvanástich návrhov od  26.10.2016 od 10.00 hod. do 29.11.2016  do 12.00 hod.

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia súťažných návrhov

 

1.  Do súťaže návrhov  bolo doručených v termíne a v podobe podľa súťažných podmienok 12 súťažných návrhov.

Zoznam autorov predložených návrhov podľa prideleného čísla :

 1. KACC s.r.o.,Ing. Michal Karako; Ing. Arch. Lucia Tvarožková, Cyprichova 4, 831 54 Bratislava
 2. hantabal architekti s.r.o., Nové záhrady 3, 821 05 Bratislava
 3. Obermeyer Helika s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
 4. Ing. Arch, Peter Šercel, Ing. Arch. Andrej Švec, Kaplnská 1585/40, 925 22 Veľké Úľany
 5. Ing. Arch. Juraj Furdík CSc. , Ágnes Gyarmati, Rozvodná 9, 831 01 Bratislava
 6. R Projekting s.r.o., Bieloruská 66, 821 06 Bratislava
 7. zerozero s.r.o., Ing. Arch. Irakli Eristavi, Ing. Arch. Pavol Šilla,  Čsl. Armády 29, 080 01 Prešov
 8. AKJančina s.r.o., Ing. Arch. Juraj Jančina, Ing. Arch. Jozef Bátor PhD. , Vysoká 26, 811 06 Bratislava
 9. Ing. Arch. Igor Čierny, Dipl. Ing. Arch. Michael Kravec, Ing. Arch. Ján Pavúk PhD., Ing. Arch. Irenej Šereš, Račianska 31, 831 02 Bratislava
 10. Dopravoprojekt a.s., Ing. Arch. Ľudovít Horváth, Ing. Arch. Ondrej Horváth,Kominárska 2,4,,832 03 Bratislava
 11. Endorfine s.r.o., Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
 12. GRIDO Architekti s.r.o., Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava

2.    Komisia po diskusii hlasovaním zvolila  tri  návrhy č. 2, č. 5 a č.8 k určeniu poradia prvých troch úspešných návrhov.

Komisia o konečnom poradí troch vyššie uvedených vybraných návrhov rozhodla pri anonymnom hlasovaní / každý člen pridelil pre neho najvhodnejšiemu návrhu 3 body,  druhému v poradí dva body a tretiemu po jednom bode /. Konečné poradie po hlasovaní komisie je nasledovné:   

- návrh č. 2 :              16 bodov spolu od všetkých členov komisie                   - 1. miesto

- návrh č. 8  :             15 bodov spolu od všetkých členov komisie                      - 2. miesto

- návrh č. 5  :             11 bodov spolu od všetkých členov komisie                      - 3. miesto

Porota jednomyseľne schválila takto určené poradie a stotožňuje sa s ním

Hodnotenie návrhov odmenených návrhov.

 

návrh č. 2 , autori  hantabal architekti s.r.o., –     1. miesto

Hlavnou prednosťou návrhu je vhodne zvolená celková filozofia riešenia športovej haly a celého areálu, ktorá je doložená veľmi výpovednou schémou. Z nej je jednoznačne vidieť, že autori sa zamerali na  merítko športovej haly, ktorú riešili v širšom kontexte urbanistických vzťahov, kde v bezprostrednom okolí riešeného územia dominuje zástavba rodinných domov.  Autori znížili merítko   čiastočným zapustením haly do terénu a tým sa výškou stavby prispôsobili okolitej štruktúre  tak, že hala  svojou výškou  zapadá do  kontextu  vidieckeho  charakteru zástavby a nepôsobí rušivo , čo predkladaný návrh graficky dokladuje zakreslením haly  do panorámy obce.  Pozitívom je aj osadenie haly, ktoré rešpektuje  existujúcu vzrastlú zeleň v území , ktorú dopĺňa o novú a vytvára  z nej dôležitý architektonický prvok  predpolia haly. Takto vzniknutý rozptylový priestor pred halou  má všetky  predpoklady vzniku   námestia. Túto budúcu funkciu tiež umocňuje umiestnenie  pizzerie, ktorá  využíva tieto plochy a priamo s nimi komunikuje.  Architektonické  riešenie haly je  veľmi účelné. Autori  pracujú s pravidelnými tvarmi a hmotami.  Pozitívom riešenia  je presklenie haly na severovýchod, teda do časti predpolia haly. Hala tak ostáva chránená pred priamym slnkom, čo sa určite odzrkadlí aj v ekonomike prevádzky haly. Zároveň toto presklenie vytvára kontakt s námestím a umožňuje ľuďom zhromaždeným na námestí , sledovať dianie v hale.  Aktivity v hale sa tak stávajú súčasťou širšieho priestoru – ako len haly samotnej. Hlavný vstup  osadený priamo na hlavnú os prístupovej komunikácie je jasne čitateľný . Autori miernym zošikmením strechy dosiahli prekrytie  a hlavne nápadité zdôraznenie hlavného vstupu.  Samotné dispozičné riešenie haly je veľmi účelné. Cez  jeden hlavný  vstup vstupujú športovci aj návštevníci. V prípade väčšej akcie je možné otvoriť dvere priamo na námestie.  Orientácia v objekte je jednoduchá. Kvalitu návrhu by podporilo  riešenie priameho vetrania šatní športovcov, prípadné ich využitie aj pre vonkajšie športy.  Porota naopak oceňuje zvolené materiálové riešenie haly, ktoré je navrhnuté z drevených lepených nosníkov  a stĺpov. Celá fasáda je navrhovaná z dreveného termizovaného obkladu,  doplnená hlinikovými presklenými plochami.  Riešenie strechy  s extenzívnou zeleňou na lávovom substráte, ktoré nie je odinakiaľ vnímané je na ďalšom zvážení.  Porota by zvážila umiestnenie ľadovej plochy  nad čiastočne zapusteným parkoviskom.     Predkladaný návrh  predstavil najkultivovanejšie spracovanie súťažnej témy   ako v oblasti urbanistickej a celkového zasadenia návrhu  do kontextu obce – tak aj nesporne v kvalite architektonického riešenia a designu.

- návrh č. 8, autori  Ing. Arch. Juraj Jančina, Ing. Arch. Jozef Bátor PhD.  – 2.miesto

Prednosťou návrhu je ambícia autora riešiť v návrhu širší kontext urbanistických vzťahov v území. Prejavuje sa to v návrhu logickým rozložením funkcii v území,  dopravným a peším napojením územia, orientáciou voči svetovým stranám a vytvorením adekvátneho nástupného predpolia s parametrami verejného priestoru zohľadňujúceho aj budúci rozvoj územia. Čitateľnosť a logika  širších vzťahov sa premietla aj do účelného, prevádzkovo veľmi čistého riešenia dispozície. Autor vedome a správne navrhuje všetky rozhodujúce funkcie športovej haly na jednom podlaží v parteri objektu. Nástupy z predpolia, vstupné priestory pre divákov, vstupy do hľadiska a prepojenie na pizzeriu podporené architektonickými prostriedkami, ako sú pomer plných - zasklenených plôch a bezchodbové dispozície, umožňujú návštevníkom intuitívnu orientáciu v objekte. Rovnako samostatný vstup pre športovcov, jednoduché dispozičné riešenie šatní, ich úrovňové prepojenie na  halu, prípadne na divácke vstupné priestory sú charakteristické pre návrh.  Tieto parametre sú nesporne dôležitým predpokladom dobre fungujúcej športovej haly najmä pri plnom zaťažení, rešpektujúc požiadavky rôznych režimov prevádzky, ako sú tréningy, zápasy, záujmové športovanie pre širokú verejnosť, prípadne iné spoločenské a kultúrne podujatia. Kvalita dispozičných a prevádzkových riešení sa premieta aj do architektúry bez snahy po dominancii a náznakov formalizmu. Geometrická hmota s funkčnými vertikálnymi drevenými lamelami dáva dobré predpoklady zapojenia veľkej hmoty športovej haly do kontextu vidieckeho charakteru územia. Porota odporúča zvážiť podzemné garáže, hoci sú čiastočne prirodzene osvetlené- vetrané, ako aj veľký rozsah terénnych úprav do úrovne druhého nadzemného podlažia. Tieto riešenia budú nielen nákladné, ale aj neprimerané charakteru prostredia. Kvalitu návrhu by podporila aj možnosť priameho vetrania šatní športovcov a ich prípadné využitie pre exteriérové športoviská.

Porota hodnotí návrh ako vysoko kultivovaný po obsahovej a formálnej stránke. Autor v návrhu vyjadril empatiu voči územiu, pochopenie prevádzky športovej haly a citlivosť pre a mieru architektonického riešenia.

- návrh č. 5 , autori Ing. Arch. Juraj Furdík CSc. , Ágnes Gyarmati –  3.miesto

Pozitívom urbanistického riešenia je jednoduchosť  a logickosť osadenia jednotlivých stavebných objektov predovšetkým zreteľným vstupom  do hlavnej budovy samotnej športovej haly z ulice Alviano, jasnou čitateľnosťou dopravných  komunikácií s možnosťou dobudovania budúcich možných rozvojových lokalít vo Vajnoroch, návrhom statickej dopravy vzhľadom na jej požadovaný rozsah jej umiestnením výlučne na teréne, čo umožňuje  jej ľahkú prevádzku  a obsluhu . Návrh prináša pozitívne dispozičné riešenie možnosti priameho sekundárneho vstupu do šatní športovej haly aj pre ostatných športovcov športujúcich na externých športových plochách. Naopak sa javia priestory pizzerie v dispozícii objektu haly , ktoré by po zvážení mohli byť presunuté viac k hlavnému vstupu v spojení s externými športoviskami tak, aby bolo možné sledovať z letnej terasy pizzerie športovcov aj na vonkajších  športoviskách. Svojou hmotou, objemom mierkou a jednoduchým výrazom sa samotný objekt haly stáva formálny voči okolitej zástavbe.  Taktiež nie je v situácii jednoznačne definovaný výraznejší peší prístup k hlavnému vstupu do objektu a na športoviská v predloženom návrhu kolidujúci so statickou dopravou.