Slovenský vodohospodársky podnik zabezpečí čistenie koryta Račianskeho potoka

17 január 2022

Slovenský vodohospodársky podnik zabezpečí čistenie koryta Račianskeho potoka na území k.ú. Rača a k.ú. Vajnory.
Práce sa začnú dňa od dnešného dňa, t.j. 17. januára 2022 na ulici Pri Šajbách a budú postupovať dole po prúde až k zaústeniu do Šúrskeho kanála ( t.j. 3,8 km).
Počas tohto čistenia sa budú ich stroje pohybovať po pobrežných pozemkoch Račianskeho potoka čo spôsobí dočasné obmedzenie pohybu chodcov a cyklistov, a taktiež ich dočasné rozjazdenie. Po ukončení prác budú tieto pozemky upravené a zatrávnené. Dĺžka prác je závislá od mnohých iných nepredvídateľných okolností odhadom cca 6-8 mesiacov.

Tento úsek Račianskeho potoka musia prečistiť od naplavenín, dnových sedimentov a rastlinstva, ktoré značne zmenšuje prietočný profil tohto koryta a pri intenzívnych dažďoch by mohlo nastať aj jeho vybreženie, nakoľko Račiansky potok odvádza vodu z takmer celého územia Rače a časti Vajnôr. Celková rozloha povodia Račianskeho potoka je cca 22,7 km2. Vyčistenie koryta je aj vo verejnom záujme, nakoľko jeho zanedbanie by mohlo spôsobiť pri výdatnejších dažďoch veľké škody vybrežením vody do zastaveného územia (povodňová situácia). Vyčistením koryta sa zlepšia odtokové pomery a zväčší sa jeho kapacita, čo výrazne pomôže pri prívalových dažďoch.

Situácia čisteného úseku koryta