STOP BYROKRACII

17 december 2021

STOP BYROKRACII

Vážení občania a návštevníci stránky www.vajnory.sk

      Od 01.09.2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

      Zákonom proti byrokracii sa ruší povinnosť občanom/podnikateľom (ďalej len „FO a PO“) predkladať orgánom verejnej moci (ďalej len „OVM“) niektoré prílohy   k žiadostiam v rôznych konaniach.

Od 01.09.2018 už nie je povinnosťou predkladať:

 • výpis z obchodného a živnostenského registra
 • výpis z katastra nehnuteľností

Od 23.11.2018 už nie je povinnosťou predkladať:

 • kópia katastrálnej mapy

Od 12.03.2019 už nie je povinnosťou predkladať:

 • výpis z registra trestov FO

Od 1.9.2019 už nie je povinnosťou predkladať:

 • potvrdenie o návšteve školy
 • výpis z registra nadácií
 • výpis z registra trestov PO
 • výpis z registra občianskych združení
 • výpis z registra neinvestičných fondov
 • výpis z registra neziskových organizácií
 • výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom

Od 1.12.2019 už nie je povinnosťou predkladať:

 • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
 • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
 • potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a cle

Od 1.1.2021 už nie je povinnosťou predkladať:

 • potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia
 • potvrdenie o dôchodkových dávkach

      Zákonom č. 310/2021 zo dňa 14.7.2021  sa pokračuje v odbúravaní administratívnej záťaže fyzických osôb  a právnických osôb prostredníctvom tzv. tretej vlny znižovania administratívnej záťaže a rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje   fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať nasledovné potvrdenia a výpisy v listinnej podobe.

Od 1.1.2022 už nie je povinnosťou predkladať:

 • kópiu rodného listu
 • kópiu sobášneho listu
 • kópiu úmrtného listu
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • potvrdenie o pobyte
 • potvrdenie o pridelení IČO
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 • potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • výpis z registra sociálnych podnikov
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov
 • výpis z registra / zoznamu advokátov
 • výpis z centrálneho registra exekúcií
 • potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
 • doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie
 • hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí)
 • žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok)
 • potvrdenie o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %
 • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

Od 1.4.2022 už nie je povinnosťou predkladať:

 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • potvrdenie o pomoci v hmotnej núdzi
 • potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí
 • potvrdenie z Národného zdravotníckeho informačného systému

Od 1.12.2022 už nie je povinnosťou predkladať:

 • právoplatné rozhodnutia súdov
 • potvrdenie z registra úmrtí fyzických osôb
 • potvrdenie o starobnom dôchodkovom sporení
 • potvrdenie z Informačného systému sociálnych služieb                                                                       

Od 1.1.2024 už nie je povinnosťou predkladať:

 • potvrdenie z registra sociálnych podnikov
 • potvrdenie o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania

     Pokiaľ už máte existujúci akýkoľvek dokument v papierovej forme u seba, zamestnanec verejnej správy ho musí akceptovať.

    Štát si už vymieňa údaje medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci. Zamestnanec verejnej správy je teda povinný si vyššie spomínané dokumenty overiť v existujúcich informačných systémoch verejnej správy. Na tento účel zriadil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu portál oversi.gov.sk, ktorý je štandardným riešením pre overovanie si vyššie spomínaných výpisov.

STOP BYROKRACII