Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY

8 september 2021

Mestská časť Bratislava-Vajnory ako schvaľujúci orgán dokumentu územnoplánovacej dokumentácie
oznamuje verejnosti a dovoľuje si ju pozvať na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY, ktoré sa uskutoční dňa

28.9.2021 (utorok) o 17:00 v budove Domu kultúry Vajnory, Pod lipami 2, 83107 Bratislava

Správa o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY je k nahliadnutiu na webstránke: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-technologicky-park-cepit-bratislava-vajnory