Participatívny rozpočet v roku 2024

 

Participatívny rozpočet je jedným z nástrojov účasti obyvateľov mestskej časti na správe vecí verejných. Prostredníctvom tohto nástroja môžu obyvatelia rozhodnúť o využití určenej časti verejných finančných prostriedkov.

 

Na rok 2024 Miestne zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Vajnory rozhodlo o vyčlenení sumy 4.000 eur pre projekty participatívneho rozpočtu. 

 

Projekty a zadania  na participatívny rozpočet možno prihlásiť do 15. februára 2024 na predpísanom formulári, ktorý je dostupný v podateľni miestneho úradu a v elektronickej podobe ho možno stiahnuť, vytlačiť alebo vyplniť a odoslať e-mailom TU. Na prihlášky podané po tomto termíne sa neprihliada. 

 

Projekty a zadania možno prihlásiť jedným z nasledovných spôsobov: 

  • Písomne na adresu: Miestny úrad Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava-Vajnory. 
  • E-mailom na adresu: info@vajnory.sk
  • Osobne doručiť na podateľňu miestneho úradu.

 

K prihláške projektu musí byť priložená / pripojená elektronická prezentácia vo formáte pdf, ktorá sa zverejní na web stránke mestskej časti (v sekcii Participatívny rozpočet) a bude pomáhať obyvateľom v rozhodovaní o pridelení hlasov. 

 

Obsah prezentácie je kľúčový pre úspech projektu a musí mať minimálne nasledovné časti: Cieľ - prínosy, popis, požadovanú celkovú sumu, podrobný odhadovaný rozpočet, technické (materiálne) a personálne zabezpečenie, plán udržateľnosti projektu, alebo zadania a časový harmonogram vykonania.  

 

Maximálna suma na jeden projekt alebo zadanie je 3.000 eur.

 

Časový harmonogram participatívneho rozpočtu je nasledovný:

 

Obstarávanie, objednávanie ako aj úhradu položiek v rámci projektov Participatívneho rozpočtu realizuje výlučne mestská časť Bratislava-Vajnory. Participatívny rozpočet nie je grantová schéma (nejde o dotáciu). Navrhovatelia a participatívne komunity preto nedostávajú transfery na realizáciu projektov a teda nie sú ani povinné zdokladovávať ich použitie. Účtovnú evidenciu k jednotlivým projektom vedie miestny úrad. Navrhovatelia a participatívne komunity majú možnosť navrhovať dodávateľov a aktívne ich vyhľadávať. 

 

Projekt musí spĺňať nasledovné podmienky: 

• Musí mať verejnoprospešný charakter, 

• Musí byť: udržateľný po dobu minimálne 5 rokov, v súlade s platnou legislatívou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, úplný, zrozumiteľný, určitý a technicky realizovateľný, časovo realizovateľný do 15. decembra v rámci príslušného rozpočtového roku, neobsahuje žiadne diskriminačné alebo hanlivé prvky, nevyžaduje nadobudnutie vlastníctva pozemku, musí byť realizovaný na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vajnory, na pozemkoch v správe mestskej časti Bratislava-Vajnory, alebo na verejne dostupných priestranstvách, ku ktorým PK získala súhlas majiteľa.

 • Predkladateľ projektu nesmie mať finančný prospech z projektu, ktorý navrhol. • Projekt, alebo zadanie nesmie vyvolať ďalšie nepriame investície vyššie ako 5% hodnoty projektu. Ak odhadované vyvolané, resp. nepriame náklady, prekročia 5% hodnoty projektu, projekt je možné úplne vyradiť z participatívneho rozpočtu. O vyradení projektu obdrží navrhovateľ písomnú informáciu.

zdieľať