Poriadok odmeňovania poslancov MZ MČ BA – Vajnory a členov stálych komisií MZ MČ BA – Vajnory