VZN číslo 2/2019 zo dňa 20.6.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2019 zo dňa 20. júna 2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

VZN číslo 1/2019 zo dňa 17.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 1/2019 zo dňa 17. apríla 2019 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN číslo 1/2018 zo dňa 20.2.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

VZN číslo 4/2015 zo dňa 31.03.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  4/2015 zo dňa 31. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2015 z 19. februára 2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

VZN číslo 2/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

VZN číslo 2/2014 zo dňa 21.08.2014

Všeobecne závazné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 4/2013 zo dňa 11.12.2013

VZN č.4/2013 zo dňa 11.12.2013 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

VZN číslo 3/2013 zo dňa 28.8.2013

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

VZN číslo 9/2012 zo dňa 12.12.2012

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

VZN číslo 8/2012 zo dňa 12.12.2012

o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole