VZN číslo 6/2015 zo dňa 14.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  6/2015 zo dňa 14. októbra 2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava- Vajnory

VZN číslo 10/2012 zo dňa12.12.2012

o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 3/2011 zo dňa 27.4.2011

o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 6/2009 zo dňa 17.09.2009

o poskytovaní sociálnych služieb Mestskou časťou Bratslava - Vajnory

VZN číslo 5/2009 zo dňa 17.09.2009

o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ Bratislava - Vajnory

VZN číslo 4/2009 zo dňa 21.05.2009

o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately