VZN číslo 4/2021 zo dňa 8. 9. 2021 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory