VZN a uznesenia Miestneho zastupiteľstva

VZN číslo 6/2009 zo dňa 17.09.2009

o poskytovaní sociálnych služieb Mestskou časťou Bratslava - Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo zrušené
VZN číslo 5/2009 zo dňa 17.09.2009

o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ Bratislava - Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo zrušené
VZN číslo 4/2009 zo dňa 21.05.2009

o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Sociálna pomoc a zdravotníctvo platné
VZN číslo 3/2009 zo dňa 30.04.2009

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v MČ BA - Vajnory

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 2/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2007 zo dňa 08.11.2007 o určení pravidiel a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ BA - Vajnory

Podnikanie zrušené
VZN číslo 1/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 zo dňa 19.8.2008 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA - Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 9/2008 zo dňa 16.12.2008

o dani za užívanie verejného priestranstva

Stavebný úrad a územné plánovanie zrušené