Stravovanie a rozvoz obedov

Postup a podmienky:

upravuje čl.V. VZN č. 10/2012 zo dňa 12.12.2012 o poskytovaní príspevku na stravovanie a rozvoz obedov osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Kontaktná osoba - MÚ Vajnory:

podávanie žiadostí: JUDr. Michaela Královičová, tel. č.:02/ 212 95 237