Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov


História sčítania
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlejšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete. Na našom území sa sčítanie ľudu sa vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku.
• Súpisy (väčšinou obyvateľov), ktoré sa opakovali v dvojročných obdobiach, sa v Uhorsku začali v roku 1784.
• Sčítanie ľudu sa uskutočnilo k jednému dátumu po prvýkrát v roku 1857, a to k 31. októbru, a poverenie na jeho vykonanie dostali už len politické úrady.
Viac o histórii sčítania sa dozviete v tomto pdf.

Sčítanie domov a bytov (od 1. júna 2020 do 12. februára 2021)
Hoci sa ešte stále píše rok 2020, projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začal svojou prvou fázou, a to sčítaním domov a bytov, ktoré sa v Slovenskej republike realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie domov a bytov po prvýkrát v histórii vykonáva obec alebo, v prípade hl. mesta Bratislavy a mesta Košíc, mestská časť (ďalej len „obec“), tzn. prebehne bez účasti obyvateľov. Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje o domoch a bytoch, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Viac o sčítania domov a bytov sa dozviete v tomto pdf.

Sčítanie obyvateľov (od 15. februára do 31. marca 2021)
Plynule na sčítanie domov a bytov nadväzuje sčítanie obyvateľov. Obyvatelia sa budú sčítavať z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút.

Plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Pomoc obyvateľom pri sčítaní
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Na miestnom úrade bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území mestskej časti budú tiež
pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu napr. z dôvodu imobility telefonicky alebo prostredníctvom inej osoby požiada. V takomto prípade mobilný asistent navštívi obyvateľa doma a sčíta ho. 

Sčítanie je povinné
Povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára
2021.

Prečo je sčítanie potrebné
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné
informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Spracovala: Gabriela Zemanová
Kontakt: 0911 821 617, gzemanova@vajnory.sk
Zdroj: ŠÚ SR

____________________________________________________________________________________________________
Mestská časť Bratislava-Vajnory v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

MOBILNÝ ASISTENT - SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Čas výkonu práce: od 15.02.2021 do 31.03.2021
Miesto výkonu práce: mestská časť Bratislava-Vajnory
Základná zložka mzdy: V zmysle § 16, zákona 223/2019 Z. z. (Zákon o sčítaní obyvateľov, domov, bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Druh pracovného úväzku: Dohoda
Viac informácií nájdete v priloženom pdf tu.

Info video k sčítaniu obyvateľov nájdete tu.

Ďalšie informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 môžete nájsť na stránke https://www.scitanie.sk/