Voľby do NR SR 5. marec 2016

Informácie pre voliča:

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR

Vymedzenie plôch na volebnú kampaň

Rozloženie plochy pre kampaň

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 9/2015 zo dňa 16. decembra 2015 o umiestňovaní volebných plagátov v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.
Poradové čísla plôch vymedzených na volebnú kampaň na miestach určených VZN č. 9/2015 sú totožné s poradovými číslami kandidujúcich subjektov.

Ako jednoducho požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu alebo o voľbu poštou zo zahraničia?

Žiadosť o voľbu poštou zo zahraničia musí byť doručená najneskôr 15. januára 2016

Hlasovacím preukazom je možné voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.
Písomná žiadosť (elektronicky alebo poštou) musí byť doručená najneskôr do 15. februára 2016.
O hlasovací preukaz je možné požiadať aj osobne,najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.marca 2016) v úradných hodinách obce.

 

Pripravte si žiadosť hoci aj cez telefón, bez tlačenia, skenovania či špeciálnej čítačky na občiansky preukaz. Stačí Vám na to adresa, rodné číslo a Váš pas pokiaľ nemáte na Slovensku trvalý pobyt. Postup nájdete na portáli https://volby.digital/

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce (mestskej časti): gzemanova@vajnory.sk

 

Odkazy Ministerstva vnútra:

 

Sekcia: 
MU Vajnory