Návrh na schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa