Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – oznámenie o začatí konania; ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb,

22.5.2023

Vec:  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – oznámenie o začatí konania

Navrhovateľ:  Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava ,

Stavba:    „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť A: R8013, Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Vajnory - líniová stavba.“                      

Stavebné objekty: SO 11 - nové VN vedenie SO 26 - HDPE chránička pre uloženie optického vedenia

zdieľať