Návrh VZN o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Dátum vydania: 
utorok, 1. jún 2021

N á v r h

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vajnory č. x/2021 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

vyvesený na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Vajnory a zverejnený na internetovej stránke mestskej časti www.vajnory.sk

v dňoch od 1. júna 2021 do 16. júna 2021