Prerušenie kolaudačného konania - rozhodnutie, Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

16.5.2023

Vec:                            prerušenie kolaudačného konania - rozhodnutie

stavba:                      „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ (ďalej len „stavba“) stavebné objekty: 027, 028, 029, 030, 031, 032,056, 060, 143, 144-01, 148, 149, 150, 151, 152, 160, 233, 302, 304, 628, 672, 676, 677

stavebník:                  Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4; 832 03 Bratislava na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

povoľovací orgán:     Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

zdieľať