Rozhodnutie o umiestnení stavby

13.2.2023

Navrhovateľ:     Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava , v zastúpení  LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 82109 Bratislava,

Stavba:                „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 1: R8013 - Vajnory výstavba el. stanice, časť A: R8013 Vajnory - výstavba el. stanice 110/22kV. “

Miesto:               pozemky registra „C“ parc. č. 2132/64, 2132/68, 2132/61, 2132/67, 2132/66, 2132/69, 2132/59, 2132/57, 2132/55, 2132/53, 2132/51, 2132/49, 2761/5, 2761/6, 2132/6 registra "E" parcela č. 4172/45, 4172/46, katastrálne územie Vajnory.

Dátum vyvesenia: 13.2.2023

Dátum zvesenia: 2.3.2023

 

zdieľať