Rozhodnutie o umiestnenie stavby

21.3.2023

vec: rozhodnutie o umiestnenie stavby

stavba: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 1: R8013 - Vajnory výstavba el. stanice, časť C: R8013, Vajnory - prekládka VTL plynovodu - líniová stavba“ v katastrálnom území Vajnor

navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava

zdieľať