Upovedomenia o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny