Upovedomenie o začatí konania pod č. OS-ŽP/199/2023/HRC o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín