Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci nariadenia uskutočniť výrub 1 ks dreviny právnickej osobe pod č. OS-ŽP/639/2023/HRC