Územný plán hlavného mesta SR Bratislava rok 2007, ZaD 08, verejné prerokovanie

Dátum vydania: 
utorok, 1. marec 2022

Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako orgán územného plánovania v súlade s § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 16. 02. 2022 do 31. 03. 2022 prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán hlavného mesta SR Bratislava rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 08.

Komlexné informácie sú zverejnené na linku hlavného mesta tu: https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0YA5HN%230&RecordId=2516