Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ, Bratislava-Rusovce

Dátum vydania: 
utorok, 27. júl 2021

Mestská časť  Bratislava – Záhorská Bystrica podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje
v ý b e r o v é    k o n a n i e
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce s predpokladaným nástupom 1. októbra 2021 / podľa dohody

Viac informácií v priloženom pdf tu.