Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ Hargašova

Dátum vydania: 
štvrtok, 15. júl 2021

Mestská časť  Bratislava – Záhorská Bystrica podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje
v ý b e r o v é    k o n a n i e
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, 843 57 Bratislava s predpokladaným nástupom 15. októbra 2021

Viac informácií v priloženom pdf tu.