VZN MČ Bratislava-Vajnory č. 4/2021 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Dátum vydania: 
štvrtok, 9. september 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2021 zo dňa 08. septembra 2021 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory