Základná škola Kataríny Brúderovej

Základná škola
 

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

ZŠ Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1
831 07 Bratislava

Kontakt:

Riaditeľ: RNDr. Tibor Kráľ kral@zsvajnory.sk; tel.: 02/ 4371 2413

 

Zástupkyňa RZŠ pre I. stupeň                                 Zástupkyňa RZŠ pre II. stupeň

Mgr. Žaneta Baníková                                                  Mgr. Magdaléna Vojtěchová
e-mail: banikova@zsvajnory.sk                                        e-mail: vojtechova@zsvajnory.sk

 tel: 02/431 91 557                                                        tel: 02/431 91 557

 

 Školský špeciálny pedagóg                                  Školský klub detí - vedúca ŠKDŠK

 Mgr. Jana Ferencová                                                     Mgr. Tamara Vániková                                                         
  email:ferencova@zsvajnory.sk                                          e-mail: vanikova@zsvajnory.sk

  tel: 0948 769 879                                                              tel: 0917 297 659

 

Školský psychológ                                                       

PhDr. Romana Schunová

e-mail: schunova@zsvajnory.sk

tel: 0948 308 673

                                              

Školská kuchyňa a jedáleň                           

 Mgr. Silvia Ferková                                      
 e-mail: jedalenvajnory@gmail.com

 tel: 02/437 12 238

Webstránka: zsvajnory.edupage.org

Počet tried ZŠ: 18
Počet žiakov ZŠ: 411

ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ponúka:

 • moderné vyučovacie metódy;
 • kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov s praxou;
 • informatickú výchovu v počítačovej učebni s pripojením na internet;
 • 12 záujmových útvarov po vyučovaní: atletický krúžok, florbalový krúžok, športové hry,  pozemný hokej, keramický krúžok, výtvarný krúžok, biblický krúžok, mladý záchranár, prírodovedný krúžok, turistický, mladý žurnalista, informatika, 
 • školský klub detí;
 • moderná školská jedáleň a kuchyňa s výbornou domácou stravou;
 • zrenovovaná telocvičňa;
 • zrekonštruované sociálne zariadenia;
 • organizovanie plaveckého a korčuliarskeho výcviku pre žiakov I. stupňa, lyžiarskeho kurzu pre žiakov II. stupňa, školy v prírode pre I. stupeň;
 • projekty: Škola podporujúca zdravie, Infovek, eTwinning, Otvorená škola, Modrá škola
 • v budove školy hudobné odbory ZUŠ;
 • organizovanie zážitkového vzdelávania v spolupráci s Iuventou;
 • organizovanie poznávacích literárno-historických exkurzií;
 • zaujímavé aktivity pre deti: tvorivé dielne pre žiakov, burzy žiackych prác, tvorba školského časopisu; kvalitná činnosť žiackeho parlamentu;

Aktuálne informácie o diani na škole nájdete na: https://zsvajnory.edupage.org/