Základná škola Kataríny Brúderovej

Základná škola
 

Zriaďovateľ školy: Mestská časť Bratislava-Vajnory

Adresa:

ZŠ Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1
831 07 Bratislava

Kontakt:

Riaditeľ: RNDr. Tibor Kráľ kral@zsvajnory.sk; tel.: 02/ 4371 2413
Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň: Mgr. Stanislava Gabovičová; tel.: 02/ 431 91 557, e-mail: gabovicova@zsvajnory.sk
Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň: Mgr. Magdaléna Vojtěchová; tel.: 02/ 431 91 557, e-mail: vojtechova@zsvajnory.sk
Vedúca ŠKD: Mgr. Tamara Vániková, tel.: 0917 297 659
Vedúca škoskej jedálene: Vlasta Čechovičová; tel.: 02/ 4371 2238
Školská špeciálna pedagogička: PhDr. Monika Novotná, PhD., tel. 0948769879

Webstránka: zsvajnory.edupage.org

Počet tried ZŠ: 18
Počet žiakov ZŠ: 411

ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ponúka:

 • moderné vyučovacie metódy;
 • kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov s praxou;
 • informatickú výchovu v počítačovej učebni s pripojením na internet;
 • 12 záujmových útvarov po vyučovaní: atletický krúžok, florbalový krúžok, športové hry,  pozemný hokej, keramický krúžok, výtvarný krúžok, biblický krúžok, mladý záchranár, prírodovedný krúžok, turistický, mladý žurnalista, informatika, 
 • školský klub detí;
 • moderná školská jedáleň a kuchyňa s výbornou domácou stravou;
 • zrenovovaná telocvičňa;
 • zrekonštruované sociálne zariadenia;
 • organizovanie plaveckého a korčuliarskeho výcviku pre žiakov I. stupňa, lyžiarskeho kurzu pre žiakov II. stupňa, školy v prírode pre I. stupeň;
 • projekty: Škola podporujúca zdravie, Infovek, eTwinning, Otvorená škola, Modrá škola
 • v budove školy hudobné odbory ZUŠ;
 • organizovanie zážitkového vzdelávania v spolupráci s Iuventou;
 • organizovanie poznávacích literárno-historických exkurzií;
 • zaujímavé aktivity pre deti: tvorivé dielne pre žiakov, burzy žiackych prác, tvorba školského časopisu; kvalitná činnosť žiackeho parlamentu;

Aktuálne informácie o diani na škole nájdete na: https://zsvajnory.edupage.org/