Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam

26.8.2015

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „infozákon"):

 • nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2001.
 • Právo na informácie je základným ústavným právom, ktoré zakotvuje Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd. Uvedený zákon upravuje bližšie právo na prístup k informáciám, ktoré majú orgány verejnej moci ako aj iné verejné inštitúcie k dispozícii.
 • Úplné znenie zákona možno nájsť na internetovej stránke: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1
 • Prístup k úplným a najmä pravdivým informáciám umožňuje občanom vytvoriť si názor o konaní politikov a verejných činiteľov, o činnosti úradov a o stave spoločnosti, štátu či obce. Len informovaný občan môže skutočne rozhodovať a kontrolovať verejnú moc alebo používanie verejných financií.

Podľa zákona poznáme dva spôsoby sprístupňovania informácií:

 • aktívne zverejňovanie
 • sprístupňovanie na základe žiadosti

Formulár Žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) KTO môže žiadať informácie:

Právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícií má každý

2) ČO je informácia:

Pre používanie zákona o slobode informácií je informáciou obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, obsah ústneho vyjadrenia alebo obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média.

3) AKO žiadať:

Žiadosť o informáciu možno podať:

 • Písomne
 • Ústne
 • Faxom
 • Elektronicky

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • Ktorej povinnej osobe je určená
 • Meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
 • Adresa pobytu alebo sídlo
 • Ktorých informácií sa žiadosť týka
 • Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií

Adresa povinnej osoby:

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Miestny úrad
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
e-mail: infozakon@vajnory.sk
Telefónne číslo: 02/48 22 44 48
Fax: 02/43 71 24 94

4) SPÔSOB sprístupnenia informácií na žiadosť:

Informácie sa sprístupňujú najmä:

 • nahliadnutím do spisu
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami
 • telefonicky
 • faxom
 • poštou
 • elektronickou poštou

 

 

 

Žiadosť o informáciu povinná osoba vybaví najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

zdieľať