Miestne zastupiteľstvo - 10. jún 2015

streda, 10. jún 2015 - 17:00 do 20:00

Program 5. zasadnutia:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o príprave podujatia Vajnorské dožinky 2015
 3. Informácia o hospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej k 31. 3. 2015
 4. Informácia o hospodárení mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31. 3. 2015
 5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy  v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Martina Oheru - NFB za účelom uskladnenia vodných bicyklov na Vajnorských jazerách
 6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy  v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa  p. Svitlanu Matúšovú - FIALKA za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením  na Vajnorských jazerách
 7. Návrh na nájom časti pozemku - parc. č. 673/2 v k.ú. Vajnory - zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Kamila Zemana za účelom prevádzkovania letnej terasy pri prevádzke cukrárne a kaviarne
 8. Informácia o vývoji pohľadávok a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2014
 9. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2014
 10. Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti spol. s r.o. za rok 2014 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2014
 11. Návrh na schválenie Rámcového plánu činnosti Miestneho zastupiteľstva II. polrok 2015
  11a. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť spol. s r.o.  a opravu uznesenia č. 45/2015 zo dňa 19.02.2015
  11b. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2015
 12. Rôzne 
 • Informácia o ideovom zámere využitia pozemkov p.č. 763 a p.č. 764 v k.ú. Vajnory (Pastiereň) a návrh ďalšieho postupu mestskej časti

Ing. Ján Mrva

starosta      

Uznesenia a VZN: 

Účasť

Prítomný/á

Ospravedlnený/á

Program

Hlasovanie za overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu

Za

Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

Informácia o príprave podujatia Vajnorské dožinky 2015

Informácia o hospodárení ZŠ a MŽ Kataríny Brúderovje k 31.03.2015

Informácia o hospodárení mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31. 3. 2015

Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Martina Oheru - NFB za účelom uskladňovania vodných bicyklov na Vajnorských jazerách

Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa p. Svitlanu Matúšovú - FIALKA za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením na Vajnorských jazerách

Návrh na nájom časti pozemku - parc. č. 673/2 v k.ú. Vajnory - zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Kamila Zemana za účelom prevádzkovania letnej terasy pri prevádzke cukrárne a kaviarne

Informácia o vývoji pohľadávok a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2014

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2014

Správa o hospodárení Vajnorskej podpornej spoločnosti spol. s r.o. za rok 2014 a schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2014

Návrh na schválenie Rámcového plánu činnosti Miestneho zastupiteľstva II. polrok 2015

Návrh na oprvu uznesenia č. 45/2015 zo dňa 19.02.2015

Za

Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Vajnorská podporná spol. s r. o.

Za

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestkej časti Bratislava-Vajnory vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2015

Za

Informácia o ideovom zámere využitia pozemkov parc. č. 763 a parc. č. 764 v k. ú. Vajnory(Pastiereň) a návrh ďľšieho postupu mestskej časti

Za