Miestne zastupiteľstvo - 10. novembra 2021

streda, 10. november 2021 - 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXIV. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v stredu 10. novembra 2021 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Navrhovaný program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh  V. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením č.18/2021
 3. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľností, budovy a priľahlých pozemkov v rámci areálu Šaldova
 4. Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi Mestský parkovací systém, spol. s r. o., Mestská časť Bratislava-Vajnory a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 5. Návrh na pomenovanie nových ulíc na území mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite Pri majeri
 6. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne

Ing. Michal Vlček 
starosta

 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený respirátorom a použiť hygienické rukavice alebo dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
 • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.
 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude naživo streamované na FB stránke tu: https://www.facebook.com/BratislavaVajnory

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 232-236_uznesenia_po_mz_10_11_2021_web.pdf571.84 KB