Miestne zastupiteľstvo - 17. apríla 2019

streda, 17. apríl 2019 - 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na V. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať 
v stredu dňa 17. apríla 2019 o 17,00 hod v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 3. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2018
 4. Informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2018
 5. Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2018
 6. Informácia o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Mestskou časťou Bratislava -Vajnory za rok 2018
 7. Informácia o prevádzkoví ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory v  zimnej sezóne 2018/2019
 8. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 9. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2018
 10. Návrh na odpis nezaradeného majetku
 11. Návrh na zmenu  a doplnenie č. 5 Prílohy č. 1  k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory  a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory pre Martina Oheru NFB, s.r.o., Obchodná 72 za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov na Vajnorských jazerách
 13. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 5439 – orná pôda vo výmere 0,5 m2 v k. ú. Vajnory, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava za účelom umiestnenia monitorovacieho objektu a následných vstupov na pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných vôd
 14. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30703/NZaZoBVB-304/2015/Vajnory/1947/RumDa (číslo mestskej časti 184/2015/NZ) na pozemky p.č. 4216, 4217, 4149/3 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09  Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. xx/2019 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 16. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Vajnory
 17. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Vajnory
 18. Voľba nového člena do rady školy pri ZŠ K. Brúderovej za Mestskú časť Bratislava – Vajnory
 19. Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon VZN 1_2019229.4 KB
PDF icon 39_-_57_uznesenia_po_mz_17_04_2019_na_web.pdf523.73 KB

Video