Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2017

štvrtok, 20. apríl 2017 - 17:00

POZVÁNKA

na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

20. apríla (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

 

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2016
 3. Prejednanie upozornenia prokurátora PD394/16/1103-11 zo dňa 23.marca 2017 vo veci vydávania povolení na vjazd na komunikáciu Na doline –„Jurská cesta“
 4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k Dodatku Štatútu hlavného mesta o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu opatrovníka podľa CSP, CMP a SSP
 5. Vzdanie sa členstva v komisii Sociálnej, školstva a zdravotníctva pani Brucnerovej  a menovanie pána Krištofiča za člena komisie
 6. Informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2016
 7. Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2016
 8. Informácia o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Mestskou časťou Bratislava-Vajnory za rok 2016
 9. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2016/2017 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory
 10. Správa o činnosti miestneho kontrolóra
 11. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Vajnory – programovacie obdobie 2017 – 2021
 12. Návrh Zásad používania miestneho rozhlasu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 13. Návrh na schválenie predloženia  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri mlyne"
 14. Návrh na schválenie Partnerského modelu  spolupráce Mestskej časti Bratislava Vajnory so Slovenským zväzom ľadového hokeja Infra  v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry
 15. Prerokovanie projektu komunitnej prepravnej služby – „sociálneho taxíka“
 16. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2016
 17. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901 – vodné plochy v k. ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Martina Oheru – NFB za účelom prevádzkovania  požičovne vodných bicyklov v lokalite Vajnorské jazerá
 18. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre spoločnosť FIRST CATERING COMPANY, spol. s r.o., za účelom prevádzkovania stánku s predajom zmrzliny a nealkoholických nápojov v lokalite Vajnorské jazerá
 19. Návrh na nájom pozemku parc. č. 392/14 –  ostatné plochy vo výmere 479 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa pre spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s.  za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie
 20. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v k. ú. Vajnory, parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere 181 m2 a parc. č. 2899/16 – zastavané plochy o výmere 31 m2 p.  Jane Valachovej, Mýtna 15, 811 07  Bratislava  ako prípad hodný osobitného zreteľa
 21. Návrh na schválenie predaja pozemku v k.ú. Vajnory,  parc. č. 27/18 – ostatné plochy vo výmere 4 m2 odčleneného z pozemku parc. č. 27/3 – ostatné plochy vo výmere 236 m2 Ing. Tomášovi Číkovi, Osloboditeľská 21, 831 07  Bratislava  ako prípad hodný osobitného zreteľa
 22. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory parc. č. 2060/1 v správe Mestskej časti Bratislava-Vajnory za pozemky v Bratislave k.ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 23. Návrh na určenie mesačného platu starostu  Mestskej časti Bratislava-Vajnory podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 24. Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2017
 25. Rôzne

  Ing. Ján Mrva
  starosta

Uznesenia a VZN: 

Materiály

PrílohaVeľkosť
PDF icon 1_informacia_o_plneni_uzneseni_miestneho_zastupitelstva_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf801.1 KB
PDF icon 2_informacia_o_cinnosti_mestskej_policie_bratislava_v_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory.pdf1.99 MB
PDF icon 3_prerokovanie_upozornenia_prokuratora_povolenia_na_vjazd_na_jursku_cestu_1.pdf4.34 MB
PDF icon 4_prerokovanie_dodatku_statutu_hlavneho_mesta_slovenskej_republiky_bratislavy_opatrovnik.pdf1.22 MB
PDF icon 5_vzdanie_sa_clenstva_v_komisii_socialnej_skolstva_a_zdravotnictva_pani_brucnerovej_a_menovanie_pana_kristofica_za_clena_komisie.pdf684.28 KB
PDF icon 6_informacia_o_cinnosti_stavebneho_uradu_za_rok_2016.pdf1.29 MB
PDF icon 7_matrikaohlasovna2016.pdf4.6 MB
PDF icon 8_osvedcovanie2016.pdf1.58 MB
PDF icon 9_vyhodnotenie_zimnej_sezony_2016_2017_prevadzkovania_ladovej_plochy_v_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf387.35 KB
PDF icon 10_sprava_o_cinnosti_miestneho_kontrolora.pdf1.92 MB
PDF icon 11_navrh_na_schvalenie_komunitneho_planu_socialnych_sluzieb_mestskej_casti_bratislava_-_vajnory.pdf1.39 MB
PDF icon 12_navrh_zasad_pouzivania_miestneho_rozhlasu_v_mestskej_casti_bratislava-vajnory.pdf2.16 MB
PDF icon 13_cyklotrasa_pri_mlyne_ziadost_eu.pdf3.18 MB
PDF icon 14_szlh_ponuka_na_vystavbu_sportovej_haly_mp.pdf3.06 MB
PDF icon 15_prerokovanie_projektu_komunitnej_prepravnej_sluzby_-_socialneho_taxika.pdf2.98 MB
PDF icon 16_sprava_inventarizacia_2016.pdf9.11 MB
PDF icon 17_ohera_vj_navrh_2017_final.pdf2.37 MB
PDF icon 18_first_catering_vj_navrh_2017_final.pdf2.7 MB
PDF icon 19_lidl_najom_pozemku.pdf5.11 MB
PDF icon 20_valachova_predaj_pozemkov_212_m2.pdf4.31 MB
PDF icon 21_cik_predaj_pozemku_27-18.pdf3.74 MB
PDF icon 22_1_pd_zamena_pozemkov_pod_fi.pdf13.35 MB
PDF icon 23_navrh_na_urcenie_mesacneho_platu_starostu.pdf942.26 KB
PDF icon 24_ii.zmena_rozpoctu_2017_ro_6.pdf12.19 MB

Video