Miestne zastupiteľstvo - 20. decembra 2018

štvrtok, 20. december 2018 - 17:00

POZVÁNKA

na 2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 20.decembra 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2020/1 – záhrady a parc. č. 2020/2 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 241 m2 v k. ú. Vajnory pre Ing. Juraja Blažíčka
 3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  pozemkov registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2 v k. ú. Vajnory pre p. Vladimíra Voštinára
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č.    /2018 o dani za užívanie verejného priestranstva
 5. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2019
 7. Návrh na vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie júl – december 2018
 8. Návrh na poskytnutie  kontokorentného úveru za účelom  financovania časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtového hospodárenia mestskej časti
 9. Návrh  VI. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením 15/2018
 10. Informácia o rozpočtovom provizóriu mestskej časti Bratislava-Vajnory od 01.01.2019
 11. Voľba členov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve z radov neposlancov
 12. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vajnory
 13. Určenie termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2019
 14. Rôzne
 15. Záver

Ing. Michal Vlček
starosta      

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 13-24_uznesenia_po_mz_20_12_2018.pdf1.11 MB