Miestne zastupiteľstvo - 14. februára 2019

calendar_month
14.02.2019 17:00
1.2.2019
calendar_month 14.02.2019 17:00

POZVÁNKA

na 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční

14. februára 2019 (štvrtok) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

1.Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory

2.Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku parc. č. 1808/657 vo výmere 200 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 3/2014 z pozemku parc. č. 1808/286, s Ing. Viliamom Žiškom, Nad jazierkom 25, 831 07 Bratislava ako prenajímateľom, za účelom pokračovania v prevádzke detského ihriska v lokalite Šinkovské

3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prevodu časti pozemkov registra „C“ parc.č. 1694/341, 1694/342,1694/343, 1694/344, 1694/345 , 1694/346, 1694/347, 1694/348 , 1694/349, 1694/203  v celkovej  výmere 5m2 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vajnory v k. ú. Vajnory, na ktorých sú umiestnené verejné parkovacie miesta za časťpozemku registra „C“ parc.č. 1694/314 vo výmere 5m2  vo vlastníctve manželov Radičová Jana a Dušan Radič, Odborárska 34, Bratislava v k. ú. Vajnory formou zámeny

4.Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 a prognózy na roky  2020 a 2021

5.Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -    Vajnory na rok 2019

6.Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a  spoločenských podujatí na rok 2019

7.Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

8.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2018

9.Vystúpenia verejnosti

10.Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

zdieľať