Miestne zastupiteľstvo - 15. decembra 2016

calendar_month
15.12.2016 17:00
9.12.2016
calendar_month 15.12.2016 17:00

POZVÁNKA

na 14.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

15. decembra 2016 (štvrtok) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Návrh na vyhlásenie hrobu Božieho služobníka Titusa Zemana za pamätné miesto mestskej časti Bratislava – Vajnory.
 3. Určenie pozemkov pre údržbu zverenej zelene na území mestskej časti Bratislava – Vajnory.
 4. Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava - Vajnory
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – Vajnory na I. polrok 2017.
 6. Návrh na zmenu a doplnenie Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava-Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Vajnory.
 7. Návrh na schválenie nájmu časti nebytových priestorov pre p. Svitlanu Matúšovú -  bufet pri ľadovej ploche v areáli Alviano ak prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku zastavaného stavbou – „Predajňa potravín TERNO“pre spoločnosť TERNO real estate s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 9. Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti GLM Group s.r.o.
 10. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 183/2015/NZ spoločnosti  GLM Group s.r.o. 
 11. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v k. ú. Vajnory, parc. č. 2899/3 – záhrady o výmere 167 m2 a parc. č. 2899/16 – zastavané plochy o výmere 26 m2 p.  Jane Valachovej, Mýtna 15, 811 07 Bratislava  ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 12. Návrh na odpis nezaradeného majetku.
 13. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením 16/2016.
 14. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2017 a prognózy na roky  2018 a 2019.
 15. Vyúčtovanie transferu za účelom zvýšenia základného imania spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o.
 16. Informácia o výsledku hospodárenia miest a obcí za rok 2015 zverejnená neziskovou organizáciou INEKO.
 17. Návrh na schválenie podmienok  obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej časti - nebytového priestoru s výmerou podlahovej plochy 349,73 m2 umiestneného v budove so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6,  postavenej na pozemkoch  registra „C“ parc. č. 189/17 (Pizzeria – reštaurácia)  
 18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory č ... o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Vajnory.
 19. Rôzne.Ing.

  Ján Mrva 
  starosta      

zdieľať