Miestne zastupiteľstvo - 17. júna 2021

calendar_month
17.06.2021 17:00
11.6.2021
calendar_month 17.06.2021 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXI. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať 17. júna 2021 (štvrtok) o 17.00 hodine na Miestnom úrade, Roľnícka 109 

Návrh programu:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravujú pôsobnosti a spolupráca mesta a mestských častí v oblasti sociálnych vecí
 3. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN č. ..../2021 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. x/2021 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. x/2021 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
 6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy k.ú. Vajnory pre p. Krasimíra Karailieva, za účelom prevádzkovania požičovne paddleboardov na Vajnorských jazerách
 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ parc. č. 609/9 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1 m2, p. Lucii Baričičovej
 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m2, Ing. Tomášovi Fričovi
 9. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -    Vajnory na rok 2021
 10. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2020
 11. Návrh  II. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením 10/2021
 12. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 13. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
 14. Návrh Zásad používania miestneho rozhlasu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 15. Voľba člena redakčnej rady Vajnorských noviniek
  15a. Pamätihodnosť Vináreň Bakchus vila​
 16. Interpelácie
 17. Rôzne

 

 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený rúškom alebo respirátorom a použiť hygienické rukavice, resp. dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
 • Rovnako každý musí mať svoje pero, alebo mu bude pero poskytnuté, ktoré bude po použití vydezinfikované.
 • Pri vstupe do budovy bude každému účastníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk a podobne.
 • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

zdieľať