Miestne zastupiteľstvo - 17.februára 2022

calendar_month
17.02.2022 14:00
8.2.2022
calendar_month 17.02.2022 14:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Vás pozývam na XXVI. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,
ktoré sa bude konať vo štvrtok 17. februára 2022 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Návrh programu:

0. Prezentácia dopravno-kapacitného prieskumu (hosť spracovateľ DKP)
1. ​Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 235/2021 zo dňa 10. novembra 2021, ktorým schválilo názvy nových ulíc na území mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite Pri majeri
3. Zaujatie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk – zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a zmena čl. 34 ods. 1 písm. f) a zmena týkajúca sa čl. 80 ods. 2 písm. c) a to vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže
4. Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi Mestský parkovací systém, spol. s r. o., Mestská časť Bratislava-Vajnory a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
5. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“
5a. Zmena času rokovania zastupiteľstva
6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory pre Martina Oheru NFB, s. r. o., Obchodná 72, za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov na Vajnorských jazerách
7. Návrh na odpis pohľadávok
8. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory pre rok 2022
9. Návrh  I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022
10. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne

Ing. Michal Vlček, starosta

  • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory musí byť chránený respirátorom a použiť hygienické rukavice alebo dezinfikovať si ruky pri vstupe budovy.
  • Ak máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste chorý, zostaňte doma.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je naživo streamované na FB stránke tu: https://www.facebook.com/BratislavaVajnory 
alebo aj na https://www.youtube.com/watch?v=CS7d-2razgo

zdieľať