Miestne zastupiteľstvo - 18. júna 2020 - Program. materiály a uznesenia

calendar_month
18.06.2020 17:00
25.6.2020
calendar_month 18.06.2020 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XIII. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať v štvrtok dňa 18. júna 2020 o 17.00 hod v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Návrh programu:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2019
 3. Informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2019
 4. Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2019
 5. Informácia o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Mestskou časťou Bratislava -Vajnory za rok 2019
 6. Informácia o prevádzkovaní ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory v  zimnej sezóne 2019/2020
 7. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2019
 8. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2019
 9. Návrh  III. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020 vykonanú rozpočtovým opatrením 4/2020
 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory pre Martina Oheru NFB, s.r.o., Obchodná 72 za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov na Vajnorských jazerách
 11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2 pre spoločnosť Prešík s. r. o., Pri mlyne 4, 831 07 Bratislava, IČO: 48 191 329, za účelom prevádzkovania letnej terasy
 12. Návrh na odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID 19
 13. Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2020
 14. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. polrok 2020
 16. Návrh na vstup občianskeho združenia Prosenior do práv a povinností nájomcu – spoločnosti ProSenior Care s.r.o.
 17. Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov ANTIK bikesharing
 18. Zámer mestskej časti vyriešiť potrebu priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o 6 kmeňových tried prostredníctvom  žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci pripravovanej dotačnej schémy.
 19. Informácia o projekte expozície tradičného ľudového príbytku a o činnosti a aktivitách vo Vajnorskom ľudovom dome v roku 2019
 20. Rôzne

Viedozáznam zo zastupiteľstva nájdete na tomto linku: https://www.vajnory.sk/zastupitelstva/miestne-zastupitelstvo-18-juna-2020-videa

Podklady

zdieľať