Miestne zastupiteľstvo - 19. december 2023

calendar_month
19.12.2023 14:00
13.12.2023
calendar_month 19.12.2023 14:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na VIII. verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 16. novembra 2023 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie.

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024
 3. Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vajnory na I. polrok 2024
 5. Návrh na schválenie podania ŽoPPM za účelom realizácie projektu "Cyklotrasa Pri mlyne"
 6. Návrh na určenie doby uzavretia manželstva na obdobie kalendárneho roka 2024 na území mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 7. Návrh na zmenu členov Komisie detí a mládeže
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č.   /2023 o dani za užívanie verejného priestranstva
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. ..../2023 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 11. Memorandum o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovanej výzvy v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, ktorého cieľom je pokryť a refundovať náklady súvisiace s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov s dočasným útočiskom, ktorí prišli na Slovensko, za obdobie marec - november 2022
 12. Návrh V. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2023 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 10/2023
 13. Návrh na prijatie úveru pre Mestskú časť Bratislava-Vajnory za účelom financovania kapitálových výdavkov
 14. Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026
 15. Interpelácie poslancov MZ
 16. Rôzne

 

Videozáznam nájdete TU.

zdieľať