Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

calendar_month
20.04.2016 17:00
15.4.2016
Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016
calendar_month 20.04.2016 17:00

POZVÁNKA

na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa uskutoční

20. apríla 2016 (streda) o 17.00 hodine

v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 2. Schválenie pripomienok k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a zaujatie stanoviska k návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy.
 3. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory.
 4. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadkukomisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory.
 5. Návrh na schválenie zmien a doplnkov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2015 - 2024 .
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2016, ktorým sa zrušujeVšeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 6/1996 o predaji, podávaní a požívaní alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach.
 7. Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2015.
 8. Informácia o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Mestskou časťou Bratislava-Vajnory za rok 2015.
 9. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015/2016 prevádzkovania ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 10. Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2015.
 11. Návrh na prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku patriaceho Mestskej časti Bratislava - Vajnory na podnikateľské účely pre p. Muhamed Jusufi, IČO: 46 456 937, Novomestského 50, 901 01 Pezinok.
 12. Návrh na zmenu Prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Vajnory a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory.
 13. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2 v k. ú. Vajnory pre spoločnosť Prešík s. r. o., Pri mlyne 4, 831 07 Bratislava, IČO: 48191329za účelom prevádzkovania letnej terasy pri prevádzke cukrárne a kaviarne ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 14. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 – vodné plochy v k. ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Svitlanu Matúšovú FIALKA za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením na Vajnorských jazerách.
 15. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901 – vodné plochy v k. ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Martina Oheru – NFB za účelom uskladnenia vodných bicyklov na Vajnorských jazerách.
 16. Návrh na zriadenie vecného bremena na parc. č. 2697/8 v k. ú. Vajnory pre manželov p. Martina Horvátha a p. Juditu Horváthovú za účelom umiestnenia vodomernej šachty a skrinky merania odberu elektrickej energie.
 17. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2016.
 18. Správa z kontroly plnenia uzneseníMZ BA – Vajnory za rok 2015.
 19. Prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
 20. Informácia o výpožičke zbierkových predmetov z Múzea mesta Bratislava, ktoré budú vystavené vo Vajnorskom Ľudovom dome
 21. Rôzne.

Podklady

zdieľať