Miestne zastupiteľstvo - 24. januára 2019

calendar_month
24.01.2019 17:00
16.1.2019
calendar_month 24.01.2019 17:00

POZVÁNKA

na 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční

24. januára 2019 (štvrtok) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Program:

  1. Voľba predsedu, podpredsedu a členov redakčnej rady Vajnorských noviniek
  2. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“
  3. Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Špecializované zariadenie pre seniorov“
  4. Rôzne
  5. Záver

Ing. Michal Vlček
starosta      

zdieľať