Miestne zastupiteľstvo - 8. septembra 2021

calendar_month
08.09.2021 17:00
3.9.2021
calendar_month 08.09.2021 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na XXIII. riadne verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory,

ktoré sa bude konať v stredu dňa 8. septembra 2021 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Navrhovaný program:

 1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
 2. Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava-Vajnory za obdobie 1.1.2021 až 30.6.2021
 3. Zaujatie stanoviska k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hl. m. SR Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 4. Informácia  o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej k 30.06.2021
 5. Informácia o hospodárení Materskej školy Koniarkova  k 30.06.2021
 6. Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory  k 30.06.2021
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. ..../2021 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 8. Návrh na schválenie zámeru prenájmu pozemkov v k. ú. Vajnory medzi Mestskou časťou Bratislava-Vajnory a Pozemkovým spoločenstvom Vajnory
 9. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 208 m2 v k. ú. Vajnory pre Mgr. Martina Dlugolinského
 10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „E“ parc. č. 4185/1 –  ostatná plocha vo výmere 43 m2, spoločnosti DIAMANT Vajnory, s. r. o., za účelom užívania pozemku pre zrealizovanú stavbu „Polyfunkčný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory, SO 08 Spevnené plochy a SO 08-1 Premostenie potoka“
 11. Správa o výsledkoch kontrol  miestneho kontrolóra
 12. Návrh na schválenie odmeny miestneho kontrolóra
 13. Návrh IV. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2021 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 15/2021
 14. Interpelácie poslancov
 15. Rôzne

Ing. Michal Vlček
starosta

zdieľať