Ohlásenie začatia prác

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, v zastúpení poverenou organizáciou MICHLOVSKÝ,spol.

s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, si Vám týmto dovoľuje oznámiť zahájenie prác na FO- RFO-154-BA-CHOG-Bratislava-Chorvátsky Grob. PD a Územné rozhodnutie ÚKaSP-414-2022-MS-OPT zo dňa 21.08.2023, právoplatným 16.10.2023, vydaným Obecným úradom Chorvátsky Grob V zmysle Telekomunikačného zákona č. 452/2021 Z.z.,§ 21 – „Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam“,Vám oznamujeme, že dňa 17.4.2024 je predpokladaný termín začatia prác na stavbe.Termín zahájenia je orientačný a je možné ho posunúť z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok.   

 

 

 

 

Parcely podľa priloženej situácie v k.ú. Vajnory

zdieľať