Komisie pri MZ

Miestne zastupiteľstvo uznesením č.4/2018 zo dňa 10. decembra 2018 zriadilo
komisiu pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľosť funkcií.

Marián Zeman predseda
Ing.Soňa Molnárová člen
Mag. iur. Matej Zeman člen

 

Miestne zastupiteľstvo uznesením č.5/2018 zo dňa 10. decembra 2018 zriadilo nasledovné stále komisie pri MZ:

  • komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Ing.Soňa Molnárová predseda
Marek Grebeči podpredseda

Z radov neposlancov komisia má 7 členov. 

  • komisia finančná a správy majetku
Ing.Katarína Pokrivčáková predseda
Mag. iur. Matej Zeman podpredseda
Ing. Soňa Molnárová člen

Z radov neposlancov komisia má 6 členov. 

  • komisia športu a voľnočasových aktivít
Marián Zeman predseda
Róbert Vajda podpredseda

Z radov neposlancov komisia má 7 členov. 

  • komisia kultúry a zahraničných stykov
Marek Grebeči predseda
Ing.Katarína Pokrivčáková podpredseda
Ing.Monika Debnárová člen

Z radov neposlancov komisia má 6 členov. 

  • komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
Ing. Stanislav Uhlár predseda
Ing. Václav Fekete podpredseda
Ing.Soňa Molnárová člen

Z radov neposlancov komisia má 6 členov. 

Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory