O dotácie môžete žiadať do 30. novembra

18 november 2021

Mestská časť Bratislava-Vajnory podporuje každoročne zo svojho rozpočtu spolky a organizácie, ktoré pôsobia v mestskej časti. Žiadosti pre rok 2022 je možné podávať do 30. novembra 2021 (rozhodujúci je dátum doručenia). ​Viac informácií o podmienkach poskytovania dotácie ako aj tlačivá, nájdete vo VZN č.7/2015 - https://www.vajnory.sk/rozhodnutia/vzn-cislo-72015-zo-dna-14102015