OR PZ SR: "Preventívna kampaň o šikane/kyberšikane a jej dôsledkoch"

12 január 2022

Vzhľadom na udalosti posledných dní, je potrebné zvyšovať povedomie o šikane/kyberšikane a jej dôsledkoch, a to najmä medzi deťmi.

Šikanovanie je formou agresívneho správania. Medzi príčiny agresívneho správania patria aj výchovné vplyvy v rodine, sociálne kontakty, vplyv masmédií a iné. V dôsledku pandemickej situácie boli uzatvorené školy, čo malo vplyv na deti, a to nielen na ich vedomosti. Deti stratili kontakt s učiteľmi, spolužiakmi, kamarátmi, čo mohlo mať vplyv aj na ich psychiku; zvýšil sa počet depresií, ale aj nárast fyzického a psychického násilia. Šikanovanie má cieľ, a tým je ublížovať druhému fyzicky alebo psychicky (opakovane). Útočník môže byť jeden alebo skupina detí/osôb. K šikanovaniu často dochádza medzi žiakmi v škole, ale aj cestou do a zo školy, ale rovnako aj v čase mimo vyučovania.

V každej skupine či už v škole, v práci alebo v inom kolektíve, sa nachádzajú ľudia, ktorí sú menej obľúbení. Pokiaľ v kolektíve prevažujú pozitívne hodnoty, vzájomná starostlivosť a súdržnosť, akákoľvek forma násilia bude potlačená.

Dňa 1.7.2021 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona, ktorou bola medzi trestné činy zaradená „kyberšikana“ – nebezpečné elektronické obťažovanie (§ 360b), ktorá je páchaná prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete. Tento trestný čin je reakciou na presun aktivít z reálneho do digitálneho sveta.

Je dôležité aby deti vedeli, že sú trestnoprávne zodpovedné za svoje konanie dovŕšením veku 14 rokov (s výnimkou trestného činu sexuálne zneužívanie, kde je hranica trestnej zodpovednosti 15 rokov). Mnoho mladých ľudí o tejto vekovej hranici nevie, alebo si neuvedomujú, že dosiahnutím tohto veku nesú zodpovednosť za svoje konanie. V prípade takéhoto nevhodného správania maloletých detí, môže byť okrem iného uložené výchovné opatrenie, ktorým sa určí nad výchovou maloletého dohľad, taktiež môže súd uložiť maloletému dieťaťu a jeho rodičom podrobiť sa sociálnemu alebo odbornému poradenstvu v špecializovaných zariadeniach.

To čo sa môže javiť ako nevinná zábava, môže mať dlhodobé následky. Rany po šikanovaní môžu pretrvávať po celý život, a to najmä tie, ktoré zanechajú stopu na psychike obete. Šikanovanie môže viesť až k situácii, že si obeť siahne na život.

Venujte pozornosť tomu, čo sa okolo Vás deje, rozprávajte sa s deťmi o šikane/kyberšikane, vysvetlite im, že akékoľvek násilie voči inému je neprípustné a nič ho neospravedlňuje. Povzbuďte deti, aby o šikane rozprávali, pomohli odhaliť páchateľov a postavili na stranu obete.

V prípade, že máte podozrenie z páchania trestnej činnosti, ihneď kontaktujte Policajný zbor na číslo 158.

Celú tlačovú správu nájdete tu.