Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

19.3.2024

 

 

Projekt:  Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

 

Prijímateľ:                     Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Kód projektu:               302071BHY3

Názov projektu:           Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ

Kód výzvy:                    IROP-PO7-SC74-2021-73

Prioritná os:                  7. REACT-EÚ

Špecifický cieľ:             7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji      

 

Informácia o projekte

Realizáciou projektu sa:

  • pristavil nový pavilón k objektu ZŠ,
  • zrealizovala sa rekonštrukcia a prístavba objektu jedálne, 
  • revitalizoval sa  školský areál, 
  • zrealizovali sa vodo-zádržné opatrenie, ktorým sa dažďová voda zo strechy nového pavilónu bude odvádzať do dažďových zvodov, ktoré sú zaústené do vsakovacích jám,
  • prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie kotolne sa zrealizovali opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektov školy. 

     

Prístavbou nového pavilónu základnej školy sa vytvorili priestory pre 6 kmeňových učební, čím sa kapacita  navýšila o 144 miest, 2 odborné učebne a 1 miestnosť pre pohybové a kultúrne aktivity. 

Realizáciou projektu boli posilnené podmienky pre  inkluzívne vzdelávanie. Bezbariérovosť  a prístupnosť objektu ZŠ je zabezpečená výťahom. 

V rámci revitalizácie školského dvora bolo obnovené multifunkčné a detské ihrisko, zrekonštruoval sa bežecký ovál, boli vytvorené priestory vonkajšej triedy a amfiteátra, osadili sa workoutové a fitnes prvky.

 

Dátum začatia hlavných aktivít projektu:                     02/2022

Dátum ukončenia  projektu:                                        12/2023

Celkové oprávnené náklady na projekt:                       2 355 636,26  EUR

Miera spolufinancovania projektu EÚ:                         95%

Miesto realizácie projektu:                                           Mestská časť Bratislava - Vajnory

zdieľať